STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

1. Úvod

V posledních letech prochází naše společnost velkými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat formou školních poradenských pracovišť.

Dalším důvodem ke zřizování a rozšiřování systému poradenství ve školách je zvyšující se počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby. Podle Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR se objevují i nové požadavky související s měnící se rolí školy. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků, harmonizaci vztahu rodiny a školy a o podporu integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol. Důležitým úkolem školního poradenského pracoviště je i péče o učitele vzhledem k náročnosti a odpovědnosti jejich práce. Podpora existence školních poradenských pracovišť zaznívá i z Metodického listu MŠMT k poskytování poradenských služeb na školách a školských zařízeních č.j. 13 4099/98-24.

Proto ZŠ E. Beneše 1 Šumperk zřizuje školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

2. Organizační struktura školního poradenského pracoviště

Členové školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce
 • školní metodik prevence pro 1. stupeň ZŠ
 • školní metodik prevence pro 2. stupeň ZŠ
 • školní speciální pedagog
 • školní psycholog

3. Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Ivana Brázdová

Kontakt: email: brazdova@1zsspk.cz, tel.: 583 213 011/20

Konzultační hodiny: (termín konzultace je vhodné si předem domluvit)

Pondělí13:30 – 14:00
ÚterýDle individuální domluvy v dopoledních hodinách od 8:00 do 10:30
Středa12:00 – 12:45
Čtvrtek9:00 – 9:45
Pátek7:30 – 8:00
Jiný termín v odpoledních hodinách po předchozí domluvě.
Kde: budova 2. stupně, 1. patro, kabinet výchovné poradkyně
Činnost výchovného a kariérového poradce spočívá zejména v tom, že:
 • spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem Šumperk a Pedagogicko–psychologickou poradnou Šumperk a dalšími podobnými institucemi
 • řídí a koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vede databázi a dokumentaci integrovaných žáků, žáků s doporučeným asistentem pedagoga a žáků s vývojovými poruchami učení a chování
 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky
 • spolupracuje se speciálním pedagogem Mgr. Rábem
 • spolupracuje se školními metodičkami prevence rizikového chování Mgr. Jarmarovou a Mgr. Vágnerovou
 • organizuje setkání s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), s Policií ČR i soudem, středisky výchovné péče a dalšími orgány a institucemi
 • ve spolupráci s třídními učiteli průběžně informuje žáky a rodiče o skutečnostech, které jsou důležité pro přípravu na budoucí povolání
 • zajišťuje návštěvy a výstavy SŠ, přednášky a besedy se zástupci SŠ a učilišť i odborníků z praxe pro vycházející žáky
 • poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení otázek týkajících se studia na středních školách a volby povolání.
Kontaktní adresy pro rodiče potřebující odborné poradenství:

Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk
Husitská 12
787 01 Šumperk
e-mail: ppp@ppp-sumperk.cz, tel: 583 215 279, 606 028 753

SPC Šumperk
Erbenova 16
787 01 Šumperk

e-mail: 
spc@schola-viva.cz, tel: 583 222 324, 734 602 479

Školní speciální pedagog: Mgr. et Bc. Tomáš Ráb

Kontakt: email: rab@1zsspk.cz, tel.: 725 572 491

Konzultační hodiny:

PondělíDle individuální domluvy
Úterý8:55 – 11:40
StředaDle individuální domluvy
ČtvrtekDle individuální domluvy
Pátek10:00 – 13:30
Kde: I. stupeň 1. patro vpravo (pracovna speciálního pedagoga)
Konzultace jsou určeny pro: žáky, rodiče/zákonné zástupce žáků, pedagogy.
Kdo je školní speciální pedagog: školní speciální pedagog je členem školního poradenského pracoviště. Vykonává činnosti zaměřené na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči.
Co dělá školní speciální pedagog:
 • Vyhledává žáky ohrožené vzdělávacími, výchovnými i vztahovými obtížemi, žáky s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Provádí orientační diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a základní etopedickou diagnostiku při výchovných/vztahových obtížích.
 • Provádí zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce s dítětem, ale i se skupinou dětí.
 • Realizuje metodické činnosti pro pedagogy a ostatní pedagogické zaměstnance.

Těším se na vzájemnou spolupráci.

Školní psycholog: Mgr. Lucie Kubíčková

Kontakt: email: kubickova@1zsspk.cz, tel.: 602 759 257

Konzultační hodiny:

Úterý7:45 – 16:00
Čtvrtek7:45 – 14:00
Pátek7:45 – 14:00
Prosím rodiče o domluvu konzultací předem.
Kde: I. stupeň 2. patro vpravo (pracovna školního psychologa)
Co dělá školní psycholog:
 • Pracuje s žáky s nespecifickými poruchami chování, sociálně znevýhodněnými žáky, s žáky cizinci
 • Provádí vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných
 • Provádí individuální psychologickou diagnostiku žáků s výchovnými a výukovými problémy, žáků s poruchami chování, žáků nadaných aj.
 • Provádí diagnostiku sociálního klimatu ve třídách
 • Realizuje testové a dotazníkové šetření ve škole
 • Poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • Poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům těchto žáků v otázkách týkajících se žáka
 • Poskytuje krizovou intervenci
 • Zjišťuje studijní předpoklady a poskytuje kariérové poradenství
 • Spolupracuje s pedagogy v rámci edukačních a výchovných procesů žáků
 • Provádí skupinovou a komunitní práci ve škole
 • Podílí se na preventivních aktivitách pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli
 • Spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby aj.
Jak probíhá spolupráce s školním psychologem?

Spolupráce se školním psychologem probíhá buď skupinově, kdy pracuje se třídními kolektivy nebo individuálně na základě potřeb žáka či žádosti učitele nebo rodiče. Spolupráce může mít charakter jednorázové konzultace nebo i dlouhodobější práce. Individuální konzultace jsou však prováděny na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce. Školní psycholog si ale vyhrazuje právo poskytnout dítěti, které jej samo vyhledá úvodní konzultaci bez souhlasu zákonného zástupce. Taktéž krizová intervence může být prováděna bez souhlasu zákonného zástupce. V případě individuální péče o dítě je nutné, aby se rodič účastnil rodičovských konzultací, které dle potřeby svolá buď rodič anebo školní psycholog.

Školní psycholog pracuje v souladu s Etickými normami práce školního psychologa a je vázán mlčenlivostí, proto je obsah konzultací považován za důvěrný. V případě poskytování informací o žáku jiným kompetentním osobám (třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní speciální pedagog aj.), kontaktuje školní psycholog zákonného zástupce a žádá o souhlas s poskytnutím informací. Výjimku tvoří informace, na které se vztahuje oznamovací povinnost. Dokumentace, kterou školní psycholog získává v rámci individuálních sezení, je archivovaná po dobu školní docházky žáka a přístup k ní mají pouze zákonní zástupci, popřípadě žáci samotní.

Těším se na případnou spolupráci.

Školní metodik prevence pro 1. – 3. ročník: Mgr. Lenka Vágnerová

Kontakt: email: vagnerova@1zsspk.cz, tel.: 583 213 011

Konzultační hodiny:

Pondělí10:00 – 10:50
Pátek12:15 – 13:15
Jinak dle domluvy

Školní metodik prevence pro 4. – 6. ročník: Mgr. Tereza Skoumalová

Kontakt: email: skoumalova@1zsspk.cz, tel.: 583 213 011/20

Konzultační hodiny:

Úterý10:55 – 11:40
Středa13:00 – 14:00
Kdykoliv dle individuální domluvy

Školní metodik prevence pro 7. – 9. ročník: Mgr. Michaela Jarmarová

Kontakt: email: jarmarova@1zsspk.cz, tel.: 583 213 011

Konzultační hodiny:

Úterý9:00 – 10:00
Pátek9:00 – 10:00
Kdykoliv dle individuální domluvy
Kde: kabinet TV, naproti velké tělocvičny.
Konzultace jsou určeny pro: žáky, rodiče/zákonné zástupce žáků, pedagogy.
Kdo je metodik prevence: školní metodik prevence je členem školního poradenského pracoviště. Zajišťuje prevenci rizikového chování. Mapuje situaci ve škole, řeší rizikové problémy, poskytuje poradenskou a metodickou činnost.
Co dělá školní metodik prevence:
 • Tvoří a realizuje minimální preventivní program.
 • Realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctvím závislostí, agresivity a dalších patologických jevů.
 • Poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům spojenou s rizikovým chováním.
 • Koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky.
 • Spolupracuje při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy.
 • Poskytuje metodické a informační materiály.

Těším se na vzájemnou spolupráci.

Přejít nahoru