Historie ŠKOLY

Naše škola

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, je plně organizovaná základní škola s devíti postupnými ročníky. Škola je umístěna v centru Šumperka ve staré zástavbě. Historie školy začíná rokem 1889, kdy byla otevřena na Žerotínově ulici nová budova. Původně v ní byla dívčí německá obecná a měšťanská škola, od podzimu 1946 česká chlapecká škola poskytující základní vzdělání, od roku a1953 do roku 1961 osmiletá střední škola, od roku 1961 do roku 1982 základní devítiletá škola a od roku 1982 základní škola poskytující základní vzdělávání podle platných osnov.

Od 4. 9. 1978 se začalo vyučovat v nových prostorách školní přístavby na dnešní ulici Dr. E. Beneše. Dokončena byla i hospodářská budova s jídelnou, dvěma tělocvičnami a školní družinou. Ve škole se vyučovalo klasickým způsobem, ale postupně byly zřízeny třídy pro děti s poruchami učení (dnes je trendem individuální integrace do běžné třídy). Tradici získaly také sportovní třídy, nejprve zaměřená na sportovní gymnastiku, atletiku, pak na basketbal a v současnosti máme třídy hokejové. Škola vzdělává cca 500 žáků, průměrná naplněnost tříd je 22 – 24 žáků. Na 1. stupni je zpravidla po 2-3 třídách v ročníku a na 2. stupni po 2 (ojediněle 3) paralelních třídách.

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice a pomůcky jsou průběžně doplňovány o aktuální tituly. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek.
Školu tvoří komplex tří budov navzájem propojených chodbami. Budova pro 1. stupeň se nachází v novější přístavbě z roku 1978. Má celkem 15 tříd a sídlí zde také vedení školy. 5 tříd této budovy je multimediálně vybaveno – jsou zde nainstalovány interaktivní tabule, dataprojektory a počítače s přístupem k internetu. Žáci využívají odborné multimediální učebny „Přírodovědy“ a „Vlastivěd“, které byly vybudovány v rámci projektu ROP Střední Morava.
Budova Žerotínova (pro 2. stupeň) je stará budova z roku 1889, několikrát adaptovaná. Nachází se zde 14 tříd a odborné učebny pro Fyziku, Přírodopis, Chemii, Zeměpis (všechny vybaveny multimediálně), Anglický jazyk, dále školní dílna, cvičná kuchyňka, malá tělocvična a nová učebna ICT vybavena 30 novými žákovskými stanicemi a interaktivní tabulí. Odborné učebny jsou vybaveny novými pomůckami do chemie, fyziky, přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy a zeměpisu z projektu ROP Střední Morava.
Třetí budova je tzv. hospodářská (také z roku 1978). Tvoří ji velká tělocvična, nově vybudovaná učebna „Vlastivědy“ a přízemí této budovy doplňují prostory školní stravovny. V patře potom najdeme školní knihovnu, další odbornou učebnu ICT (20 žákovských stanic), audio učebnu cizích jazyků a gymnastickou tělocvičnu. Zbytek tvoří prostory školní družiny – 5 oddělení. Ve všech budovách jsou k dispozici pedagogům příslušné kabinety, které jsou vybaveny počítačem a přístupem k internetu. V areálu školy bylo vybudováno dětské hřiště s herními prvky, které je využíváno žáky 1. stupně v hodinách tělesné výchovy, ale hlavně ho využívají děti ze školní družiny.

Učitelský sbor tvoří 29 pedagogů s vysokoškolským vzděláním. 2 vyučující si doplňují vzdělání studiem na vysoké škole. Jádro kolektivu tvoří vyučující, kteří pracují na naší škole již několik let, proto dobře znají chod školy a jsou připraveni řešit různé úkoly. Průměrný věk učitelů je 49 let, z čehož je patrno, že část učitelů je starších a zkušenějších a mohou pomoci pedagogům začínajícím. Mladí učitelé se pak stávají rádci v oblastech výpočetní a audiovizuální techniky. Složení učitelského sboru zajišťuje ve všech předmětech vzdělání v odpovídající kvalitě, neboť je zajištěna vyhovující aprobovanost vyučujících. Taktéž výuka cizích jazyků je odborně zajištěna. Přesto se všichni pedagogové průběžně dále vzdělávají v kurzech, seminářích i jiných akcích, určených pro pedagogické pracovníky.
Součástí školy je školní družina se 5 vychovatelkami.
Výuka hokeje probíhá pod vedením trenérů s licencí vyučovat.

V posledních letech navštěvuje naši školu asi 505 žáků. Většinou se jedná o žáky místní, ale máme i poměrně vysoké procento žáků dojíždějících. Poloha školy v centru města umožňuje žákům ze širokého okolí navštěvovat nejen klasické, ale i sportovní třídy, do kterých se sjíždějí děti z 30 obcí. Kromě standardní nabídky základního učiva nabízí škola žákům široké spektrum volitelných předmětů pro žáky v 7. – 9. ročníku. Volitelné předměty s 1 a 2 hodinovou dotací jsou realizovány na základě zájmu žáků a organizačního zabezpečení školou.

Škola pořádá mnoho přednášek, besed a akcí s různou tematikou. Tradicí jsou Vánoční dílny pro děti a rodiče, Vánoční a závěrečné koncerty školní kapely. Oblíbenými se staly každoroční jazykové zájezdy do Velké Británie. Velký ohlas na veřejnosti mívá Školní akademie pořádaná jednou za 2 roky.
Na škole probíhají napříč všemi třídami ročníkové a celoškolní projekty. Velký ohlas má spolupráce 9. a 1. ročníků. Mnoho let ve škole pracuje Školní parlament, který při významných událostech či svátcích pořádá projektové dny pro své spolužáky. Naše škola má taktéž redakční radu, která vydává školní časopis Trefa. V jednotlivých předmětech pak učitelé zajišťují odborné exkurze a výlety.
Škola spolupracuje s Okresní knihovnou v Šumperku, využívá kulturních nabídek Divadla Šumperk, užší spolupráce je s místní Základní uměleckou školou v rámci pořádání výchovných koncertů. Pravidelně spolupracujeme se společností SITA, která je nápomocna při organizování sběru druhotných surovin. Sbíráme každoročně také kaštany a pomerančovou kůru. Ve volném čase v odpoledních hodinách mohou žáci dle zájmu využívat nabídky mnoha zájmových kroužků zaměřených jazykově, umělecky i sportovně.
Nezbytná spolupráce je také s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem a jinými pracovišti tohoto typu.
Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informovaní průběžně, mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Pravidelně jsou zváni na třídní schůzky, kdy otevřených dveří a akce pořádané školou pro veřejnost. Máme také internetové stránky, které přinášejí aktuální informace a veřejnost je může využít ke komunikaci se školou.

Přejít nahoru