INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ

(dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění)

1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Základní škola Šumperk
Dr. E. Beneše 1
787 01 Šumperk
tel.: 583 213 011

2. Úřední hodiny podatelny:

Pondělí – Pátek 6:30 – 12:00 hodin, 12:30 – 14:00 hodin

3. Elektronická adresa podatelny

skola@1zsspk.cz

4. Identifikátor datové schránky:

2tnxkd8

5. Další možnosti elektronické komunikace:

e-mailové kontakty na jednotlivé zaměstnance vystavené na záložce kontakty

6. Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

formát pro textové dokumenty: PDF(dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)
formáty pro statické obrazové dokumenty: PNG(Portable Network Graphics), TIF(Tagged Image File Format), JPEG(Joint Photographic Experts Group), GIF(Graphics Interchange Format)datové formáty: XML(Extensible Markup Language Document

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.
Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky: datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo převyšuje svou velikostí maximální stanovenou velikost

7. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, USB flash disk

8. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo „škodlivého kódu“:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód, určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.
Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

9. Důsledky vad dokumentů podle § 4 odst. 2 a 3:

(2) Pokud veřejnoprávní původce zjistí, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný, a je schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, veřejnoprávní původce dokument dále nezpracovává. Není-li veřejnoprávní původce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.
(3) Veřejnoprávní původce postupuje podle odstavce 2 obdobně, pokud zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, je-li k doručení dokumentu užito přenosného technického nosiče dat.

Přejít nahoru