Povinně zveřejňované informace

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1

2. Důvod a způsob založení

zřizovatel školy: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01, Šumperk
důvod založení: Škola je příspěvková organizace zřízená městem Šumperk. Poskytuje základní vzdělávání.

3. Organizační struktura

  • statutárním orgánem školy je ředitel školy, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona.
  • vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1.
  • složky organizace: základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna
  • při škole pracuje školská rada

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1; Dr. E. Beneše 1, 787 01, Šumperk

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní školy Šumperk, Dr. E. Beneše 1; Dr. E. Beneše 1, 787 01, Šumperk

4.3. Úřední hodiny

pondělí – pátek: 8:00 – 11:00; 13:00 – 15:00

nebo dle předchozí domluvy

4.4. Telefonní čísla

+420 583 213 011

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.1zsspk.cz

4.6 Emailová adresa školy

skola@1zsspk.cz

4.7. ID datové schránky

2tnxkd8

5. Případné platby lze poukázat na účet:

131-1646220277/0100

6. IČ

00852295

7. DIČ

—–

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.

8.2. Rozpočet

Na webu školy www.1zsspk.cz a v kanceláři školy.

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky. Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky datovou schránkou nebo na mailovou adresu školy s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

11. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře

Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v úředních hodinách v kanceláři školy případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy.

13. Popisy postupů

Řešení jednotlivých životních situací vztahujících se ke školství naleznete na Portálu veřejné správy, v sekci Vzdělávání, věda a výzkum (Odkaz zde).

14. Předpisy

V souvislosti se zajištěním vzdělávání je škola vázána zejména těmito právními předpisy:

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů
Vyhláška č. 48/2005 Sb., Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb., Vyhláška o školním stravování

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  • pořízení černobílé kopie A4 – 5,- Kč
  • pořízení černobílé kopie A3 – 8,- K
  • pořízení barevné kopie A4 – 8,- Kč
  • pořízení barevné kopie A3 – 10,- Kč
  • kopie katalogového listu nebo vysvědčení – 50,- Kč

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

V současné době Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

V současné době Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 žádné licenční smlouvy neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva je k dispozici na webové adrese školy nebo v ředitelně.

Poskytnuté informace:

Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 zatím neposkytla dle zákona č. 106/1999 Sb. žádné informace.

Přejít nahoru